Sousaphone

 

 

 

Name:   Said Mehira

 

Spitzname:   Said

 

Speziell:  Hat Freitag gefunden

 

 

 

Name:   Nicole Roos-Uhlmann

 

Spitzname:   Chue, Nice

 

Speziell:    tapferes Schneiderlein