Sousaphone

 

Name:   Said Mehira

 

Spitzname:   Said

 

Speziell:   Hat Freitag gefunden

 

 Name:   Nicole Roos-Uhlmann

 

Spitzname:   Chue, Nice

 

Speziell:   Tapferes Schneiderlein